Mabuhay

Sa inyong wika

Ang amin lamang na hiling kaagad hangga’t maaari ay ang maging kumportable kayo sa aming lungsod.

Malalaman ninyo na ang nakararaming mga tao at mga institusyon ng Regina ay nagsasalita sa Ingles. Malalaman rin ninyo na ang ibang tao rito ay nagsasalita ng inyong wika at maaari kayong matulungan sa inyong unang pagdating.

Maraming mga oportunidad upang matuto ng Ingles sa pamamagitan ng mga klase at mga tagapagturo. Hinihikayat namin kayong samantalahin ang mga oportunidad na ito hangga’t kaya ninyo.

Kung kayo ay bagong dating at naghahanap ng mga Impormasyon tungkol sa wika, o tungkol sa iba pang paksa, ang lugar na maaaring simulan ay ang Sentro ng Malugod na Pagtanggap para sa mga Bagong Dating (Newcomer Welcome Centre)

Malugod Namin Kayong Tinatanggap sa Regina!